HỆ THỐNG TÁCH CHIẾT RNA

Hệ thống EZNu-RNA được thiết kế để tách chiết RNA từ các mẫu sinh học với năng suất thu hồi và độ tinh khiết cao. EZNu-RNA được phát triển dựa trên công nghệ của PHUSA Biochem, công nghệ này đã được công nhận trong lĩnh vực tinh sạch Acid Nucleic. EZNu-RNA là hệ thống với các cột hoạt động trên nguyên tắc chuyển đổi Ion và các công cụ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tách chiết số lượng mẫu lớn:

- EZNu-RNA SPIN Column
- EZNu-RNA HTP Column
- VCM 96: Hệ thống chân không 96 vị trí
- VCM 192: Hệ thống chân không 192 vị trí