dNTP mix

Hỗn hợp các nucleotide tự do, bao gồm: dATP, dCTP, dGTP và dTTP.

Nồng độ: 10 mM/uL mỗi loại

Sản phẩm này có thể bảo quản ở nhiệt độ thường từ 3-5 ngày. Sau khi nhận được sản phẩm vui lòng bảo quản như đã khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng.

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-dNTPs-100 dNTPs_100 Hỗn hợp dNTPs (dATPs, dTTPs, dCTPs, dGTPs), nồng độ 10 mM mỗi loại, 100 uL. 220.000
P-dNTPs-500 dNTPs_500 Hỗn hợp dNTPs (dATPs, dTTPs, dCTPs, dGTPs), nồng độ 10 mM mỗi loại, 500 uL 850.000
Tổng cộng: