Loading buffer 6X

Loading Buffer 6X là dung dịch nạp mẫu bao gồm chất có tỷ trọng cao và chất chỉ thị Bromophenol Blue giúp theo dõi quá trình điện di.

Thành phần bao gồm:

- Glycerol: có tác dụng kéo các sợi DNA xuống giếng gel.

- EDTA: liên kết với các kim loại hóa trị 2 để tránh gây ảnh hưởng đến quá trình điện di.

- Các dye chỉ thị (bromophenol blue, xylene cyanol FF hoặc Orange G): giúp theo dõi quá trình di chuyển của mẫu trong khay điện di.

Loading Buffer 6X chứa SyBR Green I phối trộn sản phẩm PCR và nạp trực tiếp vào gel mà không cần thêm thuốc nhuộm DNA phát huỳnh quang vào gel agarose trong quá trình đổ gel.

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-LB6X-1 mL Loading Buffer 6X_1mL Dung dịch nạp mẫu điện di không chứa thuốc nhuộm DNA, 1 mL 200.000
P-LBS6X-1mL Loading Buffer 6X có SyBR Green I_1mL Dung dịch nạp mẫu điện di chứa SyBR Green I, 1 mL (~500 lần load) 400.000
P-LBS6X-Plate384 Loading Buffer 6X có SyBR Green I_Plate 384 Dung dịch nạp mẫu điện di chứa SyBR Green I chia nhỏ trong plate, 384 lần load 690.000
P-LBS6X-Plate96 Loading Buffer 6X có SyBR Green I_Plate 96 Dung dịch nạp mẫu điện di chứa SyBR Green I chia nhỏ trong plate, 96 lần load 200.000
Tổng cộng: