Buffer điện di DNA

Buffer điện di DNA là dung dịch đệm được dùng phổ biến trong kĩ thuật điện di agarose.
Hai loại đệm được sử dụng nhiều nhất là đệm TAE (Tris-acetate-EDTA) và đệm TBE (Tris-Boric acid- EDTA).

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-TAE50-1 Buffer TAE 50X-1L Buffer TAE sử dụng trong điện di agarose gel, 1L 1.500.000
P-TAE50-4 Buffer TAE 50X_4L Buffer TAE sử dụng trong điện di agarose gel, 4L 5.400.000
P-TBE10-1 Buffer TBE 10X_1L Buffer TBE sử dụng trong điện di agarose gel, 1L 1.200.000
P-TBE10-4 Buffer TBE 10X_4L Buffer TBE sử dụng trong điện di agarose gel, 4L 4.320.000
Tổng cộng: