Hóa chất tạo dòng

Tạo dòng (Cloning) là một kĩ thuật dùng để gắn một đoạn DNA (đoạn gen mục tiêu) vào một vector tạo dòng (cloning vector) sau đó đặt vào một tế bào sống (“Biến nạp”) để ứng dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: biểu hiện protein, dùng làm đối chứng dương cho các phản ứng PCR, biến đổi gen...

Các sản phẩm tạo dòng có thể tìm thấy tại PHUSA bao gồm:

- eClone Cloning kit

- Vector tạo dòng: pUC19, pJET1.2, pBR332

- Enzyme cắt giới hạn: EcoRI, EcoRV, BamHI

- Một số dòng enzyme bổ trợ khác: T4 Ligase, T4 Polynucleotide Kinase, T4 Phosphatase