Hóa chất điện di DNA

Điện di agarose gel là một trong những kĩ thuật cơ bản trong sinh học phân tử, dùng để phân tách các đại phân tử như protein và các nucleic acid trên cơ sở kích thước khối lượng, điện tích và cấu hình của chúng.

PHUSA Biochem cung cấp các dòng sản phẩm dùng trong quá trình điện di agarose như: Ultra- pure Agarose, loading dye, thuốc nhuộm DNA, thang chuẩn và các loại đệm cho quá trình điện di.