Probe

 

 

 

 


PHUSA Biochem cung cấp dịch vụ tổng hợp các dạng Probe:

Fluorescence dye

Quencher

Fluorescence dye

Quencher

 FAM

BHQ1/BHQ2/TAMRA

 Cyanine 3

BHQ2

 HEX

 Cyanine 5

 TET

 TAMRA

 ROX

BHQ2/BHQ3

 QUASAR 705

BHQ3

 TEXAS RED

 JOE

BHQ2/BHQ3

 CAL FLUOR 610

 CAL FLUOR ORANGE

BHQ1/BHQ2

 QUASAR 670

 CAL FLUOR GOLD 540

BHQ2/BHQ3

 QUASAR 570

 FAM-HEX

T-BHQ1

 
NameOligo Length (base)Guarantee OD DeliveredEstimated PurityTurnaround TimePricing (VND)
Probe.Premium 016 - 35590% H4.100/base
Probe.premium 0236 - 50590% H4.700/base

3' - 5' Probe Options

TênCode 5'Code 3'ScaleFlourescent RangeQuenching RangeFees
5'FAM-3'TAMRA/5'-FAM//3'-TAMRA/200 nmol495-520470-5602.800.000
5'HEX-3'TAMRA/5'-HEX//3'-TAMRA/200 nmol535-556470-5602.800.000
5'TET-3'TAMRA/5'-TET//3'-TAMRA/200 nmol521-536470-5602.800.000
5'JOE-3'TAMRA/5'-JOE//3'-TAMRA/200 nmol522-548470-5604.200.000
5'FAM-3'BHQ1/5'-FAM//3'-BHQ1/200 nmol495-520480-5802.800.000
5'HEX-3'BHQ1/5'-HEX//3'-BHQ1/200 nmol535-556480-5802.800.000
5'TET-3'BHQ1/5'-TET//3'-BHQ1/200 nmol521-536480-5804.200.000
5'JOE-3'BHQ1/5'-JOE//3'-BHQ1/529-555480-5804.200.000
5'YakimaYellow-3'BHQ1/5'-YakimaYellow//3'-BHQ1/200 nmol530-549480-5804.200.000
5'Cal Fluor Orange 560-3'BHQ15'-Cal.Fluor560//3'-BHQ1/200 nmol538-559480-5804.200.000
5'Cal Fluor Gold 540-3'BHQ1/5'-Cal.Fluor540//3'-BHQ1/200 nmol522-544480-5806.185.000
5'FAM-3'BHQ2/5'-FAM//3'-BHQ2/200 nmol495-520550-6502.800.000
5'HEX-3'BHQ2/5'-HEX//3'-BHQ2/200 nmol535-556550-6502.800.000
5'TET-3'BHQ2/5'-TET//3'-BHQ2/200 nmol521-536550-6504.200.000
5'Cy3-3'BHQ2/5'-Cy3//3'-BHQ2/200 nmol549-566550-6504.200.000
5'Cy5-3'BHQ2/5'-Cy5//3'-BHQ2/200 nmol646-669550-6506.185.000
5'TAMRA-3'BHQ2/5'-TAMRA//3'-BHQ2/200 nmol557-583550-6504.200.000
5'ROX-3'BHQ2/5'-ROX//3'-BHQ2/200 nmol586-610550-6506.185.000
5'Texas Red-3'BHQ2/5'-Texas Red//3'-BHQ2/200 nmol597-616550-6506.185.000
5'Cal Fluor Red 610-3'BHQ2/5'-CalFlo.Red610//3'-BHQ2/200 nmol590-610550-6506.185.000
5'Quasar 670-3'BHQ2/5'-Quasar 670//3'-BHQ2/200 nmol647-670550-6506.185.000
5'Quasar 570-3'BHQ2/5'-Quasar 570//3'-BHQ2/200 nmol548-566550-6506.185.000
5'Quasar 705-3'BHQ2/5'-Quasar 705//3'-BHQ2/200 nmol690-705550-6506.185.000
5'Cal Flour Orange 560-3'BHQ2/5'-CalFloOra 560//3'-BHQ2/200 nmol538-559550-6506.185.000
5'Cy5-3'BHQ3/5'-Cy5//3'-BHQ3/200 nmol646-669620-7306.185.000
5'Quasar 670-3'BHQ3/5'-Quasar 670//3'-BHQ3/200 nmol647-670620-7306.185.000
5'Quasar 705-3'BHQ3/5'-Quasar 705//3'-BHQ3/200 nmol690-705620-7306.185.000