Công Thức Pha Loãng Oligo

   1. Cách pha loãng các oligo ở các nồng độ khác nhau về các nồng độ đồng nhất
Ví dụ: Trên nhãn tube ghi: Conc.: 216 pmol/ µl với Volume là 100 µl mà ta muốn pha loãng xuống nồng độ 50 pmol/ µl thì ta áp dụng công thức trên như sau để tính thể tích buffer thêm:
Nồng độ ban đầu của stock pmol/ µl
Thể tích ban đầu trong stock µl
Nồng độ cần pha loãng pmol/ µl
Vậy thể tích cần thêm vào mẫu để được nồng độ như mong muốn µl

  2. Cách pha loãng về các nồng độ sử dụng trong PCR
Ví dụ: Khi cần pha 50 µl Oligo nồng độ 10 pmol/µl từ Oligo gốc có nồng độ là 100 pmol/µl, áp dụng công thức trên như sau:
Nồng độ ban đầu của stock gốc pmol/ µl
Nồng độ sau khi pha loãng pmol/ µl
Thể tích sau khi pha loãng µl
Thể tích cần lấy trong stock µl