Oligo Plate


* Hướng đến nhu cầu cần sử dụng nhiều Oligo, chi phí giảm trên 40% so với Oligo dạng tube.

* Số lượng Oligo ít nhất là 32 Oligo/ đơn hàng.
 


Genomic ScreeningGA Plate (GSPGA):

  • Quy trình tổng hợp đặc biệt ở mức độ nanomol scale 
  • Tiết kiệm chi phí tối đa (trên 40%)
  • Đảm bảo được độ tinh khiết cao - tỉ lệ đột biến thấp
  • Đặc biệt ứng dụng trong các khảo sát liên quan đến gene

Code

Represents

Code

Represents

Code

Represents

A

Adenine

Y

Pyrimidine (C or T)

D

A, G, T

G

Guanine

R

Purine (A or G)

V

A, C, G

C

Cytosine

W

Weak (A or T)

H

A, C, T

T

Thymine

S

Strong (G or C)

B

C, G, T

   

K

Keto (T or G)

X/N

Any base

   

M

Amino (C or A)

   
 
NameOligo Length (base)ODNumber of OligoEstimated PurityTurn-around TimePricing (VND)
OSP.01.0215 - 350,5+32+90%48 H2.400/base
OSP.02.0236 - 750,5+32+80%72 H2.800/base
GSPGA.01.0215 - 350.5+32+90%48h H2.900/base
GSPGA.02.0236 - 750.5+32+80%72h H3.300/base