Oligo Tube

* PHUSA Biochem chỉ cung cấp Oligo với độ tinh khiết cao, bao gồm:
PremiumOligo: Chiều dài từ 6 đến 75 base, OD 3+
LongOligo: Chiều dài trên 75 base
HiOD Oligo: Dùng cho các ứng dụng cần nồng độ Oligo cao (từ 30 OD trở lên)
GenomicOligoGA: Tỉ lệ đôt biến thấp, chiều dài từ 6 đến 75 base

* Sản phẩm được trữ và giao hàng dạng tube truyền thống.
* Các tube có nhãn riêng và tùy chỉnh nồng độ miễn phí.

* Giá của Oligo tùy thuộc vào độ dài và nồng độ được đảm bảo sau khi tổng hợp.
* Nếu quý khách chỉ cần nồng độ oligo thấp để tiết kiệm chi phí (2.400 VNĐ/ Base), vui lòng xem qua sản phẩm Oligo Plate.

   Code   

Represents

Code

Represents

Code

Represents

A

Adenine

Y

Pyrimidine (C or T)

D

A, G, T

G

Guanine

R

Purine (A or G)

V

A, C, G

C

Cytosine

W

Weak (A or T)

H

A, C, T

T

Thymine

S

Strong (G or C)

B

C, G, T

 

 

K

Keto (T or G)

X/N

Any base

 

 

M

Amino (C or A)

 

 

 

NameOligo Length (base)Guarantee OD DeliveredEstimated PurityTurn-around TimePricing (VND)
PremiumOligo.006 - 141,5 +95%+48h4.300/base
PremiumOligo.0115 - 353 +90%+48h4.300/base
PremiumOligo.0236 - 753 +85%+72h5.000/base
LongOligo.0176 - 1205 +80%96h7.100/base
LongOligo.02121+5+-96h8.400/base
HiOD Oligo.01.3015 - 303090%+48h15.700/base
HiOD Oligo.02.3031 - 703085%+72h18.900/base
GenomicOligoGA.006 - 141+95%48h4.700/base
GenomicOligoGA.0115 - 351.5+95%48h4.700/base
GenomicOligoGA.0236 - 501.5+90%72h5.200/base
GenomicOligoGA.0351 - 801.5+85%72h5.400/base

Quý khách có yêu cầu đặc biệt: Contact us

Phụ phí 25.000 VND cho mỗi oligo PremiumOligo.00 và GenomicOligoGA.00(từ 6 - 14 base) 

- Phụ phí cho mỗi oligo giao ở dạng khô: 30.000 VNĐ/oligo